Věcná břemena

Věcné břemeno je právo vyznačované v katastru nemovitostí, které zavazuje vlastníka pozemku strpět nějakou činnost na svém pozemku vůči oprávněnému z věcného břemene. Pokud se takové omezení týká pouze části pozemku a ne celé parcely, pak je za tímto účelem nutné dotčenou část vymezit v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene.

Potřebujete se někudy dostat na svůj pozemek, který není přístupný z veřejné komunikace? Jestliže se dohodnete se sousedem na přístupové cestě na Váš pozemek, je dobré toto právo smluvně ošetřit a zapsat do katastru.

Inženýrské sítě – vedou přes váš pozemek? Nebo naopak vaše síť nebo přípojka vede přes cizí? V dnešní době nejčastější případ věcného břemene. Tuto síť pro Vás zaměříme a podle vašich instrukcí v souladu se smlouvou připravíme geometrický plán. Jelikož délky nebo výměry částí pozemků dotčených věcným břemenem se v g.p. neuvádějí, vyčíslíme Vám tyto hodnoty na samostatný protokol.

Kontaktujte nás

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.