ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Věcná břemena

Věcné břemeno je právo vyznačované v katastru nemovitostí, které zavazuje vlastníka pozemku strpět nějakou činnost na svém pozemku vůči oprávněnému z věcného břemene. Pokud se takové omezení týká pouze části pozemku a ne celé parcely, pak je za tímto účelem nutné dotčenou část vymezit v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene.

Potřebujete se někudy dostat na svůj pozemek, který není přístupný z veřejné komunikace? Jestliže se dohodnete se sousedem na přístupové cestě na váš pozemek, je dobré toto právo smluvně ošetřit a zapsat do katastru.

Vedou přes váš pozemek inženýrské sítě? Nebo naopak vaše síť nebo přípojka vede přes cizí? Toto je v dnešní době nejčastější případ věcného břemene. Tuto síť pro vás zaměříme a podle vašich instrukcí v souladu se smlouvou připravíme geometrický plán. Jelikož délky nebo výměry částí pozemků dotčených věcným břemenem se v g.p. neuvádějí, vyčíslíme vám tyto hodnoty na samostatný protokol.

Kontaktujte nás

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.