ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Hranice pozemku

Nejlepší a jediná správná poloha vlastnické hranice pozemku je taková, na které se shodnou vlastníci sousedících pozemků v terénu.

Pokud nevíte, kudy vlastnická hranice vašeho pozemku probíhá, provedeme pro vás vytyčení této vlastnické hranice v terénu podle původního zaměření geometrického a polohového určení pozemku, podle zákresu v katastrální mapě, případně v mapách původních pozemkových evidencí, pokud se jedná o pozemek vedený dosud zjednodušeným způsobem.

Jelikož historický vývoj našeho katastru nemovitostí byl velice různorodý, existuje mnoho různých typů katastrálních map s velice rozdílnou kvalitou a přesností. Nejpřesnější digitální katastrální mapy pokrývají pouze zlomek území našeho státu. Většina katastrálních území disponuje tzv. katastrální mapou digitalizovanou tj. převedenou z původní papírové katastrální mapy většinou v měřítku 1:2880 pouhým „překreslením“. Jestliže chcete mít jistotu, kde jsou hranice vašeho pozemku, nejlepším řešením je vytyčení pozemku od geodeta.

Zajistíme vytyčení hranic pozemku včetně administrativy

Pro vás jako naše klienty to znamená pouze objednat vytyčení vámi požadované hranice. My poté hranici vytyčíme s využitím veškerých dostupných podkladů, v souladu s vyhláškou č.357/2013 Sb. prokazatelně pozveme všechny dotčené sousední vlastníky, průběh vytyčené hranice ukážeme v terénu, vyřešíme případné námitky. Lomové body označíme hraničními znaky. Vyhotovíme protokol o vytyčení, jehož kopii dostane každý dotčený vlastník poštou, i když se nezúčastnil jednání v terénu. Pokud se vlastnící dohodnou, vyhotovíme Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranice a příslušný geometrický plán za účelem zpřesnění hranice v katastru nemovitostí. Veškerou dokumentaci o vytyčení předáme do dokumentace katastrálního úřadu. Vytyčení pozemku je komplexní činnost a v závislosti na kvalitě katastrální mapy je i její průběh a náročnost velice rozdílná.

Vaši danou situaci s vámi nejlépe vyřešíme telefonicky nebo při osobním setkání a navrhneme pro vás to nejlepší řešení s ohledem na finanční a časovou náročnost.

Kontaktujte nás

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.