ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Chci stavět dům

Chystám projekt stavby

Pokud máte pozemek, na kterém byste rádi postavili stavbu, bývá jedním z prvních kroků zaměření pozemku pro potřeby zhotovení projektu stavby.

Tento úkon se označuje různě:

  • zaměření pro projekt,
  • geodetické zaměření pozemku,
  • zaměření polohopisu a výškopisu,
  • zhotovení účelové mapy.

Jedná se vždy o jednu a tutéž činnost, jejímž výstupem je digitální mapa obsahující polohopis a výškopis daného pozemku, tj. výškové poměry pozemku, objekty a stavby, inženýrské sítě, a je doplněna o aktuální stav katastrální mapy podle požadavků projektanta.

Součástí těchto geodetických prací může být i vyšetření a označení vlastnických hranic pozemků, pokud nejsou v terénu patrné. Správná znalost průběhu hranice pozemku je nezbytná pro správné vyprojektování prostorové polohy nové stavby.

Mám projekt stavby a ohlášení stavby

Pokud již projekt domu máte, máte odsouhlasené ohlášení stavby a chcete ji začít realizovat, jednou z prvních osob, které se objeví na stavbě, je zase geodet. Stavební zákon vyžaduje, aby před zahájení výstavby byla prostorová poloha každé stavby vytyčena v terénu odborně způsobilou osobou, tj. osobou se vzděláním zeměměřického směru.

Tímto úkonem vám v terénu vyznačíme polohu vaší budoucí stavby podle dodaného projektu. Můžeme vám vyznačit přímo rohy stavby nebo osy stavby na lavičky v okolí.

Po domluvě vyznačíme vhodně výškovou úroveň stavby, buď jako + 0.00 nebo zaměříme vztažnou nebo nadmořskou výšku vhodného bodu v okolí. Pro stavební úřad vyhotovíme protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, který tak zodpovídá za správné osazení stavby do terénu podle schváleného projektu stavby, zejména za dodržení předepsaných odstupů od hranic pozemků a sousedních staveb. Následně můžeme vytyčit nebo zkontrolovat základy stavby nebo založení zdí, pilot atd.

Kontaktujte nás

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.