ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Geometrické plány

Geometrický plán je neoddělitelnou součástí nebo přílohou právní listiny (smlouvy, dohody, rozhodnutí státního nebo územního orgánu, rozhodnutí soudu, návrhu na zápis do katastru nemovitostí), podle níž má být proveden zápis do katastru nemovitostí. Je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy,­ je technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí, zobrazuje-li se změna do katastrální mapy. Geometrický plán se vždy vyhotovuje na základě zaměření nových hranic pozemků nebo ostatních prvků polohopisu v terénu a jeho vyhotovení ovlivňuje řada aspektů daných legislativou. Proto se termín vyhotovení typicky pohybuje zhruba od 2 do 6 týdnů.

Novostavby, přístavby

Geometrický plán pro vyznačení obvodu budovy nebo pro změnu obvodu budovy je nezbytnou součástí dokumentace dokončené stavby k získání kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s užíváním stavby od stavebního úřadu. V případě změny obvodu budovy se jedná většinou o přístavby nebo o dodatečné zaměření dříve provedených stavebních úprav, kdy obvod budovy neodpovídá zákresu v katastrální mapě.

Dělení pozemku

Geometrický plán pro rozdělení pozemku nebo změnu hranice je nedílnou součástí smlouvy (kupní, darovací, atd.), kterou dochází k převodu vlastnictví části dosavadního pozemku. V případě rozdělení pozemku dochází k reálnému rozdělení pozemku na dva nebo více částí. Nové díly dostávají nová parcelní čísla současně se změnou vlastníka. V případě změny hranice pozemku se pouze změní hranice převedením jednoho nebo více dílů z jednoho pozemku do druhého. Převáděný díl pozemku je pak pouze pro účel převodu v plánu označen písmenem malé abecedy.

Dělení pozemku lze provést i bez změny vlastníka a to např. výstavbou nebo jinou úpravou druhu pozemku, případně pouze na základě souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemku nebo na základě územního rozhodnutí či souhlasu. I tehdy je ale pro provedení změny v katastru třeba dělení v terénu řádně zaměřit a vyhotovit geometrický plán.

Věcná břemena

Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku slouží jako technická příloha smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene) v katastru nemovitostí, kdy je třeba rozsah věcného břemene na povinné nemovitosti geometricky omezit pouze na část pozemku. Typickým příkladem je např. služebnost stezky a cesty (právo chůze nebo jízdy) na části pozemku, kdy oprávněný ze služebnosti (věcného břemene) má právo užívat část cizího pozemku k přístupu na svůj pozemek apod.

Další velkou skupinou věcných břemen jsou věcná břemena pro uložení a provozování inženýrských sítí. Podle současné právní úpravy veškeré nově zbudované přípojky inženýrských sítí k hlavním řadům zůstávají v majetku vlastníka připojené stavby a ten, pokud má tuto přípojku na cizím pozemku, by si měl toto právně ošetřit věcným břemenem. Jedná se zejména o kanalizace, vodovodní přípojky a přípojky plynu.

Poptat službu

Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.